Aquesta web té per objectiu una finalitat educativa: fer arribar l'Astronomia i la Cosmologia
a totes les persones interessades.
Les imatges han estat extretes de planes web on està permés el seu ús per a fins educatius.
Qualsevol suggeriment el podeu comunicar per correu electrònic

Agraïments: Matteo Cavalli-Sforza - David Jou Adolf Priante - Sandra Mas Revista Espacio Revista Astronomia Viena Edicions Revista Investigación y Ciencia

© Carme Mas i Soler 2010 - 2014 Reservats tots els drets - Sant Cugat del Vallès - Catalunya